Stiftelsen Garder Grendesenter

Gardarheim hadde vært eid og driftet av Garder Sanitetsforening fra 1954 og fram til 2003. Gardarheim hadde behov for utvidelse for å hyse barnehage, SFO og skole. Denne utvidelse ville bli for stor for Garder Sanitetsforening å ta alene. For å involvere hele bygda, ble man da enige om å gå sammen med Garder Vel om å danne en stiftelse til gjennomføring av utvidelsen og drifting av Gardarheim. Verdien av Gardarheim ble gitt vederlagsfritt til stiftelsen.

En stiftelse er en selskapsform som er nøye lovregulert. Vedtekter og stiftelsesloven setter strenge rammer for økonomiforvaltning og disponering av overskudd. Det stilles videre krav om statsautorisert revisjon av regnskap og årsmelding, samt rapportering til Brønnøysundregisteret og Stiftelsestilsynet.

Et vesentlig bidrag til gjennomføring av byggeprosessen var dugnad fra Garders befolkning

Her vedlegges stiftelsesvedtektenes formål § 1. Sitat:

Primærformålet med stiftelsen er:

  1. Sikre etableringen av Garder Grendesenter i henhold til foreliggende planer.
  2. Drifte og forvalte Garder Grendesenter slik at verdien av nedlagt kapital blir varige.
  3. Gjennom forvaltningen av Garder Grendesenter sikre at grendesenteret er tilgjengelig for grendas befolkning, og utgjøre grendas naturlige aktivitetssenter.
  4. Gjennom forvaltningen av Garder Grendesenter bidra til at grenda har lokaler for allmennyttige og samfunnsnyttige formål som skole, barnehage o.l.
  5. Gjennom forvaltningen av Garder Grendesenter bidra til at grendas lag, vel og foreninger har tilgang til lokaler for hele eller deler av sin aktivitet.
  6. Gjennom forvaltningen av Garder Grendesenter bidra til at grendas befolkning har tilgang til lokaler for ulike sosiale, ideelle og allmennyttige arrangementer.

Styret 2021
Leder: Henrik Østerman
Kasserer: Monica Mathisen
Styremedlemer: Henna Isomöttönen, Anders Presterud og Elin Skaug Røed